Basic Shorts

  • Sale
  • Regular price $34.00


Stretchy denim shorts, mid waist. Medium fits like a 6!